Obchodné podmienky

Prosím, prečítajte si všeobecné obchodné podmienky platné pre náš internetový obchod, na ktorom môžu nakupovanie uskutočniť ako fyzické tak aj právnické osoby za predpokladu ich dodržania.

Základné vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ (ďalej len predávajúci)

Roman Peciar – Univio
Nedanovce 4
958 43 Krásno pri Topoľčanoch
IČO: 46143793 (neplatiteľ DPH)
email: kontakt (zavináč) lilidarcek.sk

Užívateľ stránky (ďalej len kupujúci)

Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.lilidarcek.sk, čím vstupuje do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Objednávka

Kupujúci odosiela predávajúcemu elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom (meno a priezvisko, fakturačnú prípadne dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mail; podnikatelia môžu uviesť IČO, DIČ, prípadne IČ DPH) a jeho objednávke (názov výrobku(ov), popis výrobku(ov) a objednané množstvo).

Internetový obchod (ďalej len e-shop)

Predávajúci poskytuje svoje výrobky prostredníctvom obchodného systému nachádzajúcom sa na doméne www.lilidarcek.sk, kde zodpovedá za informácie o svojich výrobkoch. Všetky výrobky obsahujú obrázky, popis, cenu a možnosť zakúpenia kupujúcim. E-shop je virtuálny obchod, takže nie je možné prísť k predávajúcemu a zakúpiť výrobok.

Vytvorenie objednávky, uzatvorenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim

Obchodná zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim nadobúda platnosť dňom odoslania objednávky cez e-shop, je záväzná a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku. Pre platnosť zmluvy je potrebné, aby kupujúci správne vyplnil všetky potrebné údaje pre objednávku (viď vyššie). Objednávka bude následne zaevidovaná v systéme predávajúceho, ktorý do 2 pracovných dní overí správnosť poskytnutých údajov v objednávke a podľa potrieb kontaktuje kupujúceho. Kupujúci bude ďalej informovaný o potvrdení a stave objednávky prostredníctvom emailu.

Všetky údaje poskytnuté kupujúcim budú použité výhradne v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z.. Výnimkou tretej strany je osoba zabezpečujúca dopravu objednávok.

Dodacia lehota a doprava

Keďže naše výrobky sú ručne vyrobené na objednávku, termíny dodávky sa môžu líšiť na základe rôznych skutočností. Termín dodávky je oznámený kupujúcemu na základe jeho objednávky pri overovaní. Vo všeobecnosti je termín dodávky od 7 do 30 dní od dátumu overenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch, keď je v systéme e-shopu väčšie množstvo objednávok môže byť dodacia lehota dlhšia.

Všetky objednávky sú zaslané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., formou doporučeného dopisu, prípadne balíka 1. triedy. Kupujúci bude informovaný prostredníctvom email-u o vybavení a odoslaní objednávky. Pokiaľ objednávka nebude odoslaná do 30 dní odo dňa vytvorenia objednávky, kupujúci bude kontaktovaný.

Cena, platobné podmienky a preberanie objednávky

Cena je uvedená na príslušných stránkach výrobku(ov) a môže podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Kupujúci uhrádza platbu za objednávku priamym prevodom/vkladom na bankový účet predávajúceho alebo formou dobierky. Celková suma za objednávku spolu s poštovným a balným bude zobrazená kupujúcemu pred odoslaním objednávky. Predávajúci môže z času na čas ponúknuť zľavové kupóny, ktoré môžu byť následne použité pred odoslaním objednávky.

Predávajúci ručí za riadne zabalenie objednávky a tým sa zbavuje zodpovednosti za prípadné poškodenie zásielky. Kupujúci sa zaväzuje skontrolovať stav zásielky pri jej preberaní a pokiaľ zistí určité fyzické poškodenie či nekompletnosť, takúto zásielku nepreberá, ihneď kontaktuje predajcu a spíše zápis o škode na zásielke s kompetentnou osobou Slovenskej pošty, a.s.. Akékoľvek neskoršie reklamácie výrobku nebudú akceptované. Faktúru – daňový doklad kupujúci obdrží spolu so zásielkou. Kupujúci (podnikateľ) má právo požiadať o vystavenie zálohovej faktúry, pokiaľ uhrádza objednávku vopred peňažným prevodom na účet predávajúceho.

Stornovanie objednávky, zrušenie zmluvy

Kupujúci má právo stornovať objednávku (odstúpiť od zmluvy) do 24 hodín od vytvorenia objednávky. V prípade zrušenia objednávky je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho písomnou formou cez náš kontaktný formulár, kde uvedie číslo objednávky pre identifikáciu. Následne predávajúci odošle kupujúcemu potvrdenie o zrušení objednávky taktiež písomnou formou (emailom) z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Kupujúci ma taktiež právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. V takom prípade kupujúci znáša náklady, ktoré vznikajú pre návratnosť objednávky. Predávajúci má právo vrátiť úhradu za objednávku kupujúcemu do 14 dní odo dňa obdržania vrátenej objednávky.

Návratná objednávka nesmie byť poškodená, používaná a nesmie byť zaslaná formou dobierky späť predávajúcemu. Takáto objednávka nebude prijatá a bude vrátená späť kupujúcemu.

Pokiaľ kupujúci požiada o odstúpenie zmluvy po lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky, predávajúci má právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.

Záručné a reklamačné podmienky

Predávajúci dáva na svoje výrobky záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prebratia zásielky kupujúcim. Reklamovať je možné len výrobky zakúpené u predávajúceho a to výlučne písomnou formou cez náš kontaktný formulár, kde kupujúci uvedie číslo objednávky pre identifikáciu. Kupujúci na výzvu predávajúceho je povinný zaslať reklamovaný výrobok čistý a fyzicky nepoškodený,  faktúru o zaplatení výrobku predávajúcemu. Predávajúci má právo posúdiť reklamáciu výrobku(ov) do lehoty 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného výrobku a je povinný zaslať reklamačný protokol – doklad kupujúcemu.

Pokiaľ došlo k mechanickému poškodeniu výrobku zo strany kupujúceho alebo bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, oprávnenie na záruku zaniká. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Náklady na dopravu reklamovaného výrobku predávajúcemu znáša kupujúci.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že pred odoslaním objednávky si prečítal naše všeobecné obchodné podmienky a vyjadruje s nimi súhlas v momente odoslania objednávkového formulára.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je v súlade podľa zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu výrobku(ov) bez predošlého upozornenia. Pokiaľ dôjde k zmene ceny výrobku(ov) v čase, keď kupujúci vykonával objednávku a nebol predtým riadne informovaný o aktuálnej cene výrobku, kupujúci môže požiadať o zrušenie objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť, dopĺňať alebo aktualizovať všeobecné obchodné podmienky bez predošlého upozornenia.